Zásady a poučení o ochraně

osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies webového sídla https://mistrdulek.cz/


I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno: Mistr Dulek
Místo podnikání: Ludkovice 22, 763 41  Ludkovice, Česká republika

Zapsána v rejstříku: Městský úřad Luhačovice

Číslo živnostenského registru:

IČ: 87288842

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

Email: opravimedulek@gmail.com

Tel. č.: +420 776 716 841

1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

Radoslav Kamenský , Ludkovice 22, 763 41 Ludkovice , Česká republika 

II.Odkazy

1.1Provozovatel tímto v souladu s ćl. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně údajů ( dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotčené osobě, od které Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

III.Ochrana osobních údajů a používání cookies . Poučení a vysvětlení souborů cookies

3.1. Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies , scripts a pixelů :

3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixels ukládají různé údaje.

3.1.2.Cookies se dělí

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové / Reklamní cookies – Používané pro vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

3.2.Jak kontrolovat soubory cookies :

3.2.1.Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org . Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

3.3.Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies ,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele https://mistrdulek.cz

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, údaje získané ze souborů cookies , IP adresy.

V.Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

5.1.Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů. Kontakt: opravimedulek@gmail.com 

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

6.1. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

6.1.1. evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv se třetími osobami.

6.1. 2.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele.

6.1.3.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů podle zákona 431/2002 Sb z., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.

6.1.4.činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.

6.2.Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy.

VII.Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1.Právním základem zpracování osobních údajů Dotčených osob je, v závislosti na konkrétních zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotčených osob se zpracováním osobních údajů.

7.2 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, toto zpracování bude zahájeno až po udělení daného souhlasu Dotčenou osobou.

7.3.V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy, as tím souvisejícího doručení zboží, produktu nebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případě není možné plnění zajistit. Osobní údaje pro daný účel se zpracovávají bez souhlasu dotyčné osoby.

VIII.Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele.

8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru pro Provozovatele.

8.1.3. obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele . Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru , společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství , společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zajišťující platební brány a další platební metody.

8.1.5.Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě, že tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy České republiky.

8.2. Provozovatel elektronického obchodu spokojenost s nákupem zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je elektronický obchod Provozovatele zapojen. Provozovatel Dotčené osobě – Kupujícímu zasílá pokaždé, když u Provozovatele elektronického obchodu Dotčená osoba – Kupující nakoupí, pokud ve smyslu zák. čj. 452/2021 , ve znění pozdějších předpisů Dotčená osoba – Kupující neodmítnete zasílání elektronické pošty za účelem přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky Provozovatel provádí na základě Provozovatelova oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Dotčené osoby – Kupujícího s nákupem prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Dotčené osoby – Kupujícího zpětné vazby a analýz tržního postavení Provozovatel využívá zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely Provozovatel může předávat informace o koupeném zboží a e-mailovou adresu Dotčené osoby – Kupujícího. Dotčené osoby – Kupujícího osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Dotčená osoba – Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Dotčené osoby – Kupujícího dotazník Dotčené osobě – Kupujícímu nebude Provozovatel dále zasílat.

IX.Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

9.1.Neuplatňuje se.Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.

X .Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1. Bodem 10.1 nejsou dotčena další práva Dotčených osob.

10.1.2. Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení , jehož obsahem je:

právo získat od Provozovatele potvrzení či zpracovává osobní údaje Dotčené osoby, a pokud ano tak v jakém rozsahu. Zároveň jsou-li zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, zejména informace o : Důvodu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informaci o kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování ao existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 písm. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu, o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se přenosu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4.právo Dotčené osoby k opravě podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby, právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomnění“) podle článku 17 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.5.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány, Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle či. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotčená osoba zpochybňuje zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 písm. 2. Nařízení , osobní údaje byly zpracovávány nezákonně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 písm. 1. Nařízení;

10.1.6.právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je žádá, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle či. 1. a 2. Nařízení nevznikne , pokud je zpracování osobních údajů potřebné:

10.1.7.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.8. ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.9.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. 2. písm. h) ai) Nařízení a čl. 9 odst. 1 písm. 3. Nařízení.

10.1.10.pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v či. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.1.11.právo Dotčené osoby k omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.12.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba k prokázání, uplatňování nebo hájení právních nároků, Dotyčná osoba namítala vůči zpracování podle čl. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

10.1.13.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávaly pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Dotčené osoby ke splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle článku 16, Čl. 17 odst. 1 písm. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je:právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:

a/ se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. 1. písm. a) Nařízení nebo či. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1. písm. b) Nařízení, a současně

b/ se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17.právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18.právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19.právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20.právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě provádění práva kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízeníprávo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků

10.1.22.právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje již pro takové účely nesmějí být zpracovávány;

10.1.23.v souvislosti s používáním služeb informační společnostiprávo k uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24.právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25.právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.26.právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle či. . 2. Nařízení [tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem,

10.1.27.povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založená na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

XI.Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotyčná osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotyčná osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v živnostenském rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

XII.Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorčímu orgánu:

12.1.Dotčená osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 nařízení.

12.2.Dozorovým orgánem v České republice je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

XIII. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1. 1. a 4. Nariadenia, Provozovatel není povinen uvést informace podle čl. 13 odst. 1. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování a o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro Dotyčnou osobu. Neuplatňuje se.

XIV.Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle provozovatele 3.11.2022

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk